Risico’s zzp’er zonder algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor zzp’ers zijn de spelregels die je wil laten gelden bij elke opdracht die je aan gaat. Algemene voorwaarden beschermen jou en voorkomen aansprakelijkheid bij een conflict. Door het gebruik van algemene voorwaarden zien jouw klanten direct onder welke voorwaarden je zaken doet. Hieronder de vijf grootste risico’s die je als zzp’er loopt indien je geen algemene voorwaarden hanteert.

Binnen 10 minuten algemene voorwaarden!

Processed with VSCOcam with a1 preset
1. Kwetsbaarheid voor aansprakelijkheden

Zonder algemene voorwaarden ben je kwetsbaar voor diverse aansprakelijkheden. Met algemene voorwaarden sluit je vele aansprakelijkheden uit en beperk je de algemene aansprakelijkheid te allen tijde tot het geval van grove schuld of opzet. Daarnaast kun je je aansprakelijkheid in het geval van opzet of grove schuld bijvoorbeeld beperken tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag.

2. Niet-tijdige betaling

Tussen zzp’ers en klanten kunnen verschillende afspraken over betalingen overeengekomen worden. Hierbij kun je denken aan (gedeeltelijke) betaling vooraf, betaling in termijnen en betaling bij oplevering van een dienst of product. Heldere afspraken over betaling en het moment van betaling, leg je vast in algemene voorwaarden.

3. Intellectuele eigendomsrechten worden niet beschermd

Bescherming van jouw intellectuele eigendomsrechten als zzp’er is cruciaal. Hierbij kun je denken aan auteursrechten, merkenrechten of modelrechten die voortvloeien uit werkzaamheden voor een klant. Om discussies tussen jou en de klant te voorkomen, dien je de rechten en verplichtingen van partijen omtrent intellectuele eigendomsrechten vast te leggen in algemene voorwaarden. Indien je intellectuele eigendomsrechten over wilt dragen aan je klant, dien je dit te doen met een akte tot overdracht intellectuele eigendomsrechten.

4. Conflicten over oplevering van een dienst of product

In de praktijk komen conflicten tussen een zzp’er en een klant omtrent oplevering van een dienst of product vaak voor. Er zijn vele omstandigheden denkbaar die van invloed kunnen zijn op de termijn van oplevering. Deze heb jij als zzp’er niet altijd in de hand. Om schadeclaims te voorkomen in verband met oplevering, is het van belang om jezelf als zzp’er te beschermen met goede algemene voorwaarden.

5. Onduidelijkheid over rechten en verplichtingen tussen partijen

Indien afspraken tussen jou als zzp’er en je klant niet schriftelijk zijn vastgelegd, is de kans groot op onduidelijkheid en discussie. Naast het feit dat dit veel tijd kan kosten, kan het ook enorm kostbaar zijn. Conflicten kunnen uitlopen op kostbare procedures. Dit alles kan tot gevolg hebben dat jij als zzp’er continu risico loopt.

Hoe kun je deze risico’s afdekken?

Dit kun je allemaal eenvoudig voorkomen door afspraken tussen jou en de klant schriftelijk vast te leggen in algemene voorwaarden, een freelanceovereenkomst, een geheimhoudingsovereenkomst en eventueel een akte tot overdracht van intellectueel eigendomsrechten. Dergelijke documenten beschermen jouw rechtspositie en kun je vinden bij Ligo. Klik hier om het gehele pakket voor jou als zzp’er te bekijken.

Start hier met de omzetting!

Ligo dashboard