Arbeidsovereenkomst: wat moet er in staan?

Het is erg belangrijk om de juiste bepalingen op te nemen in een arbeidsovereenkomst om je bedrijf zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s. Het aannemen van personeel is een mooie stap, maar het gaat ook gepaard met risico’s. In vrijwel elke arbeidsovereenkomst wordt dan ook een aantal waarborgen opgenomen die ervoor zorgen dat jouw onderneming zo min mogelijk risico loopt bij het aannemen van personeel. Wij zetten hieronder de belangrijkste bepalingen voor je uiteen.

Proeftijd

De proeftijd in een arbeidsovereenkomst geeft je als werkgever het recht om een werknemer zonder opgave van redenen te ontslaan gedurende deze periode.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Proeftijd van 1 maand: Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar.

• Proeftijd van 2 maanden: Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal twee jaar of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat moet ik verder weten?

• Een proeftijd is niet toegestaan bij een verlenging van een arbeidsovereenkomst, tenzij de werkzaamheden in de nieuwe arbeidsovereenkomst substantieel anders zijn.

Ligo tip 1: Check altijd of er een CAO van toepassing is, omdat hier afwijkende regels omtrent de arbeidsvoorwaarden in kunnen staan.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voorkomt dat een werknemer voor een bepaalde duur na beëindiging van zijn dienstverband bij een concurrent aan de slag kan of een eigen bedrijf start met concurrerende activiteiten.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer.

Wat moet ik verder weten?

• Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan. Hier geldt echter een uitzondering op: Indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende- of bedrijfsbelangen mag het wel worden opgenomen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in het concurrentiebeding.

• Een concurrentiebeding waarbij de ex-werknemer onredelijk belemmerd wordt bij het vinden van een nieuwe baan kan achteraf niet geldig blijken.

Relatiebeding

Een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst voorkomt dat een werknemer voor een bepaalde duur na beëindiging van zijn dienstverband contact onderhoudt met relaties van jouw bedrijf.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer.

Wat moet ik verder weten?

• Een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan. Hier geldt echter een uitzondering op: Indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende- of bedrijfsbelangen mag het wel worden opgenomen. Deze belangen moeten schriftelijk worden gemotiveerd in het relatiebeding.

• Een relatiebeding waarbij de ex-werknemer onredelijk beperkt wordt, is niet geldig.

• Een lijst die is aangehecht aan de arbeidsovereenkomst met alle relaties waaraan is geleverd of een offerte is uitgebracht, of een algemene omschrijving van het type relatie, kan voorkomen dat het relatiebeding door de rechter als te beperkend wordt gezien.

Ligo tip 2: Neem je een nieuwe werknemer aan? Sluit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 7 maanden, zodat je een proeftijd van een maand kan opnemen.

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst legt de werknemer een geheimhoudingsplicht op ten aanzien van vertrouwelijke informatie binnen je bedrijf.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. Deze plicht kan zowel gelden tijdens de arbeidsovereenkomst als voor een periode na het beëindigen hiervan.

Wat moet ik verder nog weten?

• Bij schending van de geheimhoudingsplicht kan je (i) een boete vorderen indien je in de arbeidsovereenkomst een boetebeding hebt opgenomen (zie hieronder), of (ii) een schadevergoeding eisen bij de rechter. Let op, een beding waarin de werkgever zichzelf de bevoegdheid toekent om zowel een schadevergoeding te eisen als een boete op te leggen, is niet geldig.

Wijzigingsbeding

Een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst geeft jou als werkgever het recht om eenzijdig (zonder toestemming van de werknemer) de arbeidsovereenkomst te wijzigen, indien je daarbij een zwaarwegend belang hebt.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. Een voorbeeld wanneer het voor jou noodzakelijk kan zijn om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen: De onderneming verkeert in financiële moeilijkheden en het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd als de arbeidsvoorwaarden van de werknemer niet worden aangepast.

Wat moet ik verder nog weten?

• Je kan zelfs de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen, indien hier voldoende belang bij is voor jou als werkgever.

Boetebeding

Een boetebeding in de arbeidsovereenkomst legt een boetebedrag als sanctie op aan de werknemer bij het overtreden van belangrijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij alle typen arbeidsovereenkomsten. In de praktijk wordt het veel toegepast bij overtreding van de hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht, het relatiebeding of het concurrentiebeding.

Wat moet ik verder nog weten?

• Indien een werknemer een verplichting schendt, kan de werkgever naar eigen inzicht bepalen of de boete ook daadwerkelijk betaald dient te worden door werknemer.

• Bij een overtreding mag niet zowel een boete worden opgelegd, als een schadevergoeding worden geëist door de werkgever. Jij als werkgever dient een keuze tussen deze twee opties te maken.

• De boete mag in principe niet meer bedragen dan een halve dag loon per week. Dit is zowel het geval indien de boete voor één overtreding wordt opgelegd, als in het geval dat de boete voor meerdere overtredingen wordt opgelegd. Als de werknemer meer verdiend dan het minimumloon kan er een hogere boete worden opgenomen in het beding.

Ligo tip 3: Ben je van mening dat een concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd? Neem een beschrijving op van het zwaarwegende belang dat opname van dit beding rechtvaardigt.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst maakt het mogelijk voor jou als werkgever om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen onder bepaalde voorwaarden via het UWV of de kantonrechter.

Wanneer mag ik dit opnemen?

• Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat moet ik verder weten?

• Je dient toestemming te vragen van het UWV voordat je kunt opzeggen tegen een eerder moment dan het einde van de overeengekomen bepaalde tijd.

• Het beding geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Je loopt als werkgever het risico dat je onverwachts een andere werknemer nodig hebt.

Gratis arbeidsovereenkomst opstellen

Pluk niet zomaar een voorbeeld arbeidsovereenkomst van het internet, want het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. In 95% van de gevallen zijn deze overeenkomsten niet up-to-date. Het risico hiervan is dat jouw onderneming risico loopt op ongeldige bedingen, onduidelijkheden waardoor conflictsituaties ontstaan, aansprakelijkheden etc. Laat het ofwel door een jurist of advocaat opstellen, of maak het contract zelf op maat bij een betrouwbare partij zoals Ligo waarbij je met een handige tool binnen een paar minuten een contract op maat maakt voor € 39,-.

Bij Ligo is je eerste contract gratis dat is opgesteld door topadvocaten. Bekijk hier alle arbeidsovereenkomsten. Heb je hier vragen over? Stel je vraag in de online chat rechtsonder en krijg gratis advies van onze juristen.

Arbeidsrecht advocaten Ligo

Arbeidsovereenkomst: welke soort heb ik nodig?

Welke soort arbeidsovereenkomst heb je nodig als je de juiste persoon voor de functie hebt gevonden? In de arbeidsovereenkomst dien je rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst leg je bijvoorbeeld belangrijke zaken vast, zoals het salaris, de functie, het aantal te werken uren, het aantal vakantiedagen, afspraken rondom ziekteverzuim, geheimhouding, hoe om te gaan met intellectueel eigendom en een eventuele onkostenvergoeding.

Er zijn vele verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Het is belangrijk je van tevoren goed te verdiepen in de (grote) verschillen tussen deze overeenkomsten om te kijken welke type het beste bij jouw onderneming, de werknemer en de functie past. Hier volgen de diverse smaken met de belangrijkste kenmerken.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (ook wel “vast contract” genoemd)
• Proeftijd mogelijk van maximaal twee maanden.
• Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat in de praktijk 
vrijwel altijd met wederzijds goedvinden. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag dient dit ofwel via het UWV, ofwel via de rechter te gaan.
• Het nadeel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat het lastig kan zijn om een werknemer te ontslaan. In veel gevallen dient het ontslag, als de werknemer niet aan het ontslag meewerkt, via het UWV of de kantonrechter te lopen.

Download hier een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op maat. Je eerste document is gratis!


Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (ook wel “tijdelijk contract” genoemd) 

• Populair type arbeidsovereenkomst die veel wordt gebruikt als je een nieuwe werknemer aanneemt.
• Contract met een begin- en einddatum of een tijdsduur, uitgedrukt in weken, maanden of jaren.
• Proeftijd slechts mogelijk bij een contractduur van meer dan zes maanden.
• Geen tussentijdse opzegging mogelijk, tenzij 
(i) opzegging plaats vindt gedurende de proeftijd,
 (ii) er een dringende reden is voor opzegging (bijv. diefstal of mishandeling), of (iii) in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is opgenomen. 
Er moet dan voor de opzegging door de werkgever wel toestemming van het 
UWV zijn verkregen.
• De werknemer heeft recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het 
geval dat:
a) Overeenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van maximaal 
zes maanden hebben opgevolgd én (met inbegrip van voornoemde tussenpozen) een periode van maximaal 24 maanden hebben overschreden; of, 
b) meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van telkens max. zes maanden.
• Indien je als werkgever de overeenkomst niet wil verlengen, dien je dit minimaal een maand voor het verlopen van de overeenkomst aan de werknemer te melden. Dit heet de aanzegplicht. Doe je dit niet of te laat dat eindigt de arbeidsovereenkomst nog steeds van rechtswege maar moet je een aanzegvergoeding betalen van maximaal een maand salaris.

Download hier een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op maat. Je eerste document is gratis!

Ligo tip 1:
Weet je van tevoren al zeker dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet gaat verlengen? Zet dit dan op schrift bij het aangaan van de overeenkomt. Zo heb je direct aan de aanzegplicht voldaan.

Oproepcontract 

• Wordt vaak gebruikt voor arbeidsrelaties van bepaalde tijd, waarbij van tevoren niet duidelijk is wanneer en hoelang de werknemer het werk zal moeten verrichten.
• Interessant wanneer de hoeveelheid werk niet constant is binnen een bepaalde functie.
• Werknemer wordt opgeroepen als er daadwerkelijk werk is.
• Verschillende constructies mogelijk: 
a) Nul uren contract – Niet gebonden aan een minimumaantal uren en de oproepkracht heeft de plicht om te verschijnen als deze wordt opgeroepen. Per oproep zal je als werkgever e ter steeds minimaal drie uur uit dienen te betalen. Let op: Deze constructie kan slechts voor zes maanden, hierna zal er een vast aantal uren moeten worden opgenomen gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat je werknemer de afgelopen drie maanden
heeft gewerkt. b) Min-max contract – In het oproepcontract spreek je een minimum- en maximumaantal uren af. Het minimumaantal uren moet te allen tijde worden uitbetaald. Ook hier geldt dat de oproepkracht per oproep standaard drie uur krijgt uitbetaald. 
c) Oproepcontract met voorovereenkomst – Oproepkracht bepaalt zelf of deze gehoor geeft aan een oproep. Elke keer dat gehoor wordt gegeven
aan een oproep, ontstaat er een losse arbeidsovereenkomst met voorwaarden die in de voorovereenkomst staan.
Let op: Indien een oproepkracht (i) met tussenpozen van zes maanden of minder, voor de vierde keer op rij wordt opgeroepen, of (ii) langer dan twee jaar bij je werkt, heeft de oproepkracht recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een cao kan zijn afgeweken van deze “ketenregeling”.

Download hier een oproepcontract nul uren op maat.

Freelanceovereenkomst
• Populair bij kortlopende projecten.
• Feitelijk geen arbeidsovereenkomst, maar een ‘overeenkomst van opdracht’ waarbij 
de freelancer zichzelf verhuurt aan een onderneming voor de uitvoering van een 
opdracht.
• Freelancer draagt zelf vele risico’s, zoals aansprakelijkheid bij schade of ziekte.
• Freelanceovereenkomst kan makkelijk en snel kan worden opgezegd.
• Freelancers zijn vaak relatief duur als je het vergelijkt met een salaris voor een 
werknemer.
• Let op: Recentelijk is de wetgeving die van toepassing is op freelancers aangepast. 
Gebruik altijd een freelanceovereenkomst om de afspraken onderling vast te leggen. Doe je dit niet? Dan loop je een verhoogd risico dat de relatie tussen jou en de freelancer wordt aangemerkt als een ‘arbeidsrelatie’. In dat geval ben jij als werkgever onder andere verplicht om loonheffingen te betalen aan de Belastingdienst.

Download hier een freelanceovereenkomst op maat. Ook in het Engels beschikbaar!

Ligo tip 2:
Voorkom naheffingen van de Belastingdienst door altijd een freelanceovereenkomst te gebruiken als je met een freelancer gaat werken.

Hoe kies ik voor het juiste type arbeidsovereenkomst?
Nu je de opties van de soorten arbeidsovereenkomst hebt kunnen bekijken, is het belangrijk om jezelf af te vragen welk type het beste past bij jouw onderneming. De volgende vragen kunnen je hierbij nog helpen.
Hoeveelheid werk tijdelijk?
Is het werk dat opgepakt moet worden blijvend of verwacht je dat dit tijdelijk is? In het laatste geval zal een oproepcontract, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een freelanceovereenkomst de meest voor de hand liggende keuze zijn.
Personeel schaars voor deze functie?
Veel startende ondernemers worden afgeschrikt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar in sommige situaties loont het om dit type to in overweging te nemen. Met name in het geval goed personeel voor een bepaalde functie schaars is. Veel werkzoekenden zijn op zoek naar zekerheid. Als een sollicitant in de run is bij meerdere bedrijven kan een aanbod voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd zomaar de doorslaggevende factor zijn om het te accepteren. Ga hier echter niet lichtvaardig mee om. De kans bestaat dat je vast zit aan een werknemer die een minder goede mate blijkt te zijn dan je had verwacht. Neem dan ook altijd een proeftijd op en benut deze optimaal om erachter te komen of de werknemer capabel is en bij jouw onderneming past.
Hoe ziet onze financiële situatie eruit over een half jaar?
Voor starters kan het soms twijfelachtig zijn voor welke periode zij met zekerheid het salaris van een nieuwe werknemer kunnen betalen. De meeste ondernemingen die nog niet heel lang bestaan, kiezen dan ook vaak voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd voor de duur van 7 maanden. Je kan dan namelijk een proeftijd opnemen van een maand en je bent er van verzekerd dat je na 7 maanden eenvoudig van de werknemer af komt.

Gratis advies over deze soorten arbeidsovereenkomsten?

Heb je nog vragen over welke soort arbeidsovereenkomst het meest geschikt is voor jouw situatie? Stel je vraag aan onze juristen in de chat rechtsonder en je wordt binnen enkele minuten geholpen! Ligo werkt daarnaast met vele specialistische arbeidsrecht advocaten die voor je klaar staan om je overal bij te helpen. Als member van Ligo krijg je onbeperkt gratis telefonisch advies van deze advocaten. Bekijk hier de voordelen van Ligo. Je kan ons altijd bereiken via 020-3031043.

Arbeidsrecht advocaten Ligo

 

Wat verandert er voor jou als ondernemer in het nieuwe jaar?

De goede voornemens worden uit de kast getrokken en daar horen natuurlijk ook goede voornemens voor je onderneming bij. Om alles juridisch goed te regelen, geven wij je hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor jou als ondernemer. Zo ga jij goed voorbereid een succesvol 2017 in!

Lees verder

De voordelen van een BV

Denk je eraan om te beginnen met ondernemen? Heb je een geweldig idee maar weet je niet hoe je moet beginnen? De eerste stap is een rechtsvorm kiezen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ofwel: BV) is een veel gekozen rechtsvorm in Nederland. Deze rechtsvorm is erg populair omdat er veel voordelen mee gepaard gaan. Deze voordelen worden hier besproken, zodat jij als ondernemer een weloverwogen keuze voor de BV kan maken!

Richt hier je BV op!

Lees verder

Voordelen van de Spaar BV

Voorkom dat je vermogen afneemt en betaal minder belasting met de Spaar BV. Vanaf 1 januari 2017 is de heffing in box 3 gewijzigd en is de belastingheffing over vermogens vanaf € 100.000,- aanzienlijk hoger geworden. Door de lage spaarrentes resulteert de belastingheffing van box 3 dat spaarders meer belasting betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. De zogenaamde “Spaar BV” biedt echter de oplossing. Door je vermogen in een Spaar BV (ook wel spaargeld BV, vermogens BV of beleggings BV genoemd) onder te brengen, voorkom je dat je vermogen door de belastingheffing afneemt en betaal je enkel belasting over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement.

Start nu!

Lees verder

Algemene voorwaarden verstrekken, hoe doe je dat?

Hoe verstrek je algemene voorwaarden? Dit dient op de juiste wijze te gebeuren. Er gelden namelijk strenge regels voor de vertrekking van algemene voorwaarden. Claims van klanten, klanten die weigeren te betalen en aansprakelijkheid die op de loer ligt, het zijn allemaal risico’s waar jij als ondernemer tegen aan kan lopen. Om jezelf hiertegen te beschermen, is het belangrijk dat je als ondernemer spelregels (algemene voorwaarden) hebt die gelden tussen jou en je klanten. Goede algemene voorwaarden zijn een must! Maar let op: het is wel belangrijk dat je deze algemene voorwaarden op de juiste wijze verstrekt aan je klanten. Doe je dit niet? Dan gelden jou algemene voorwaarden niet en is de kans op conflicten tussen jou en je klanten groot. Hoe zorg je ervoor dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn? We leggen het je hier uit.

Lees verder

Meet the Ligo-specialist: Merel Huijbers

merel-huijbers

 

 

 

 

Deze keer stellen we Merel Huijbers aan je voor. Zij is al ruim 10 jaar advocaat en volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Anderhalf jaar geleden is zij overgestapt van Baker & McKenzie naar Boontje Advocaten, omdat het ondernemerschap haar lonkte. Boontje Advocaten bestaat uit 17 advocaten met ieder een eigen aandachtsgebied, wat betekent dat er heel veel kennis in huis is. Binnen Boontje Advocaten heeft Merel een eigen praktijk opgebouwd en levert zij maatwerk aan haar klanten. Benieuwd hoe Merel ondernemers helpt? Lees hieronder hoe zij dat doet.

Lees verder

DGA salaris, wat houdt het precies in?

Het minimum directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) salaris van € 45.000,- kan voor ondernemers een reden zijn om niet voor de rechtsvorm van een BV te kiezen. Dit is echter niet nodig. Het enige dat je hoeft te doen is een brief naar de Belastingdienst te sturen voor verlaging van dit salaris. Zolang de BV nog geen inkomsten heeft (zoals vaak het geval is bij startende ondernemers) kan het DGA salaris op een lager bedrag gesteld worden. Kan jij als ondernemer jezelf nog niet direct € 45.000,- per jaar uitbetalen aan salaris? Lees hieronder hoe je dit kunt doen.

Lees verder

Risico’s zzp’er zonder algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor zzp’ers zijn de spelregels die je wil laten gelden bij elke opdracht die je aan gaat. Algemene voorwaarden beschermen jou en voorkomen aansprakelijkheid bij een conflict. Door het gebruik van algemene voorwaarden zien jouw klanten direct onder welke voorwaarden je zaken doet. Hieronder de vijf grootste risico’s die je als zzp’er loopt indien je geen algemene voorwaarden hanteert.

Binnen 10 minuten algemene voorwaarden!

Lees verder

Eenmanszaak omzetten naar BV: hoe en waarom?

Je kunt verschillende redenen hebben om je eenmanszaak om te zetten naar een BV. Een belangrijke reden voor de omzetting van een eenmanszaak naar een BV is de persoonlijke aansprakelijkheid die je hebt bij een eenmanszaak. Hoe groter je bedrijf, hoe groter de financiële gevolgen zijn als het mis gaat. Indien je een omzetting naar een BV overweegt zijn hiervoor drie verschillende manieren om dit te doen.

Start hier met de omzetting!

fishy

Lees verder